Kurumsal Gelisim Danismanligi

1.Kurumsal Gelişim Danışmanlığı:

Kurumsallaşma; tüzel bir varlığın faaliyetlerini insan faktörüne bağlı olmadan sürdürebilmesini, iyileşmesini ve geliştirilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulması sürecidir. Bir işletme için kurumsallaşma düşük maliyet, verimlilik, hız ve sürdürülebilirlik ifade eder.

Kurumsallaşmanın Avantajları :

1.Kuruluş daha düzenli, dinamil ve sistemli çalışır
2.İşletme rekabet etme gücünü artırır
3.Kontrolü elde tutmak kolaylaşır
4.Hata yapma azalarak minimuma düşer
5.Hedeflerine ulaşmak kolaylaşır
6.Yetki,denetim ve sorumluluklar açıktır
7.İşveren ve yöneticiler için zaman daha verimli kullanılır
8.Farklı bakış açılarını ortaya çıkartır
9.Bütçe ve iş planları daha açıktır
10.İşveren tarafı ve yönetici tarafı zamanı daha verimli kullanılır

Kurumsal Danışmanlık, alanında uzman kadrosu ile uygulamaya dayalı ve bizzat işletmenin gerçeklerini dikkate alarak Kurumsal Gelişim Danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kurumsallaşma yolunda sizlerin güçlü bir çözüm ortağınız olmaktadır.

a) Yönetim Danışmanlığı :

Günümüz ekonomik yaşamında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, değişen ekonomik yapı; iç ve dış pazarlar arasındaki girift ilişkilerin artması ve hızlı gelişen teknoloji, buna bağlı olarak rekabet ortamının çetinleşmesi ve pazarın daralmasıdır. Şirketlerin varoluşlarını ve verimliliğini sürdürebilmesi, şirket ve şirketteki bireyler arası dengelerin iyi bir yönetim sistemi ile ilişkilendirilerek yönetilmesiyle mümkündür.

Yönetim Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında;
Yönetim kurulu organizasyon yapısının kurulması,
Yönetim kurulu raporlama sistematiğinin oluşturulması,
Şirket’in oluşturduğu / oluşturacağı sistem ve süreçlerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve yönetim kuruluna öneri olarak sunulması. Onaylanan uygulamaların şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarını hayata geçirilmesi
Tüm personelin görev ve yetki dağılımlarının yapılandırılması,
Kurum iç denetim biriminin oluşturulması ve çalışma sistematiğinin belirlenmesi,
Kurumsal toplantı sistematiğinin oluşturulması ve raporlama yapısının kurulması.
Kurumsal Danışmanlık, alanında uzman kadrosu ile tüm bu süreçlerde güçlü bir çözüm ortağı olarak sizlerin yanında yer almaktadır.

b) Stratejik Planlama Danışmanlığı :

Stratejik Yönetim; bir organizasyonun uzun dönemli amaçlarını başarıyla gerçekleştirmesini sağlayacak kararları oluşturma, uygulama ve gözden geçirme sürecidir. Günümüzün rekabetçi koşullarında ve hızlı değişen teknolojik şartlarda yöneticiler mevcut finansal kaynakları hangi alanlara yatırım yapmak, hangi dönüşüm projelerini hayata geçirmek veya hangi alanlarda organizasyonun gelişimini sağlamak ayırması gerektiğini belirlemede sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bu sorunu çözmek için işletmeler stratejik planlama süreçlerini uygulamaktadır. Stratejik Planlama, şirketin uzun vadeli (3 ile 5 yıllık zaman diliminde) olarak nasıl bir şirket olacağını, hangi pazarlarda hangi ürünler ile rekabet edeceğini, ne gibi yatırımlar yapacağını ve kendini nasıl farklılaştıracağını içeren bir plan, bir yol haritasıdır.

Üst yönetim, stratejik planlama ile işletme için değer yaratma yöntemlerini ve hedeflerini, söz konusu hedeflere ulaşmak için uygulanmasını öngördükleri stratejileri ve aksiyon planlarını şirketin geneline yaygınlaştırabilmeyi ve takibini sağlayabilmeyi amaçlamaktadır.

Kurumsal Danışmanlık olarak biz 3 aşamalı bir stratejik planlama süreci yönetimini sağlamaktayız. Bu aşamalar :

Mevcut Durum Analizi
Stratejik Yönün ve Önceliklerin Belirlenmesi
Yol Haritası ve İş Planlarının Oluşturulması

Tüm bu süreçlerde güçlü bir çözü ortağı anlayışıyla ve alanında uzman kadromuzla sizlerin yanınızda yer alıyoruz.

c) İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı :

Günümüzde, insan kaynakları yapılanmasını tamamlamış firmalar, personel sorunları için kendilerini hazırladıkları gibi, insan kaynakları yönetim araçları olan performans yönetimi, kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve motivasyon araçlarından yararlanarak geleceği planlamaktadırlar. Çeşitli nedenlerle henüz İnsan Kaynakları yapılanmasını tamamlamamış veya geçiş sürecinde sorunlar yaşayan firmalar ve personel konularını özlük işleri olarak ele alan firmaların geçiş sürecinde, Kurumsal Danışmanlık’ın vereceği danışmanlık hizmeti ile insan kaynakları departmanlarını kurmakta, kurulmuş olan departmanları yapılandırmakta tüm bunlardan sonrada İnsan Kaynakları Departmanına Yönetim Danışmanlığı vermektedir.

Kurumsal Danışmanlık olarak İnsan Kaynakları Yönetimi alanında aşağıda belirttiğimiz danışmanlık çözümleri ile İnsan Kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesinin sağlanması, çalışan memnuniyeti, isteklilik ve bağlılıklarının en üst düzeye çıkarılmasına yönelik çalışmaları sizlerle birlikte planlayıp yürütmekteyiz.

Bu süreçte sunduğumuz hizmetler :

Organizasyonel Gözden Geçirme ve Yeniden Yapılandırma
Yetkinlik Yönetimi
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
Hedef Yayılımı ve Bireysel Performans Yönetimi